ศาลปกครองคึกคัก! คนนอกร่วมวงสมัคร ก.ศป.เช็ควินัยตุลาการ

ศาลปกครองคึกคัก! คนนอกร่วมวงสมัคร ก.ศป.เช็ควินัยตุลาการ
18 มกราคม 2562
3,687

"โฆษกศาลปกครอง" เผย 15 รายชื่อ ลงสมัครเลือก กก.ตุลาการศาล คนนอก 2 คน รอส่งบัตรเลือก-ชื่อ ให้ตุลาการศาลปกครองสูงสุด-ชั้นต้น 227 คนเลือก 20 ก.พ. หลังตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จ

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 18 ม.ค.62 นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง ได้เปิดเผยถึงการสมัครคัดเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ศป.) ผู้ทรงคุณวุฒิ สัดส่วนบุคคลภายนอก 2 คน ที่ให้ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นลงคะแนนเลือกตามกฎหมายแก้ไขว่า ตามที่เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-18 ม.ค.นี้ จนเมื่อครบกำหนดเวลาการรับสมัครแล้ว มีผู้สนใจยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน คือ

1.นายประยุทธ์ ไกรปราบ ผอ.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำกรมทรัพยากรน้ำ
2.พล.อ.ปิยะพล วัฒนกุล อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ
3.นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
4.รองศาสตราจารย์ ประโมทย์ จารุนิล รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5.นายอรรถพล ถาน้อย ผู้เชี่ยวชาญสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
6.นายสกลพร โสภาจารีย์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี และอดีต ผอ.โรงเรียนวัดตึกราชา จ.สิงห์บุรี
7.นายภูวเดช ภูครองทอง งานอิสระ/รับจ้างทั่วไป
8.นายกู้เกียรติ สุนทรบุระ อดีต ก.ศป. (ที่ ครม.เคยเลือกมาตามกฎหมายเก่า และอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม)
9.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
10.นายปรีดา เซะวิเศษ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
11.พล.อ.ท. สมพล พูนทวีธรรม อดีต ผอ.สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ
12. ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
13.นายรัชพงศ์ จามรโชติ ที่ปรึกษากฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
14. ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15.ธัญลักษณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักวิชาการประมงชำนาญการ กรมประมง

โฆษกศาลปกครอง กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ในฐานะเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ศป.ผู้ทรงคุณวุฒิ จะนำรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือกพร้อมบัตรลงคะแนน ส่งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ทำการลงคะแนน ซึ่งปัจจุบันมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 43 คน และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 184 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 227 คน เป็นผู้ลงคะแนนเลือกโดยตรงและลับ โดย จะเริ่มทยอยจัดส่งบัตรลงคะแนนไปให้ตุลาการศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.นี้ และให้ตุลาการศาลปกครองลงคะแนนเลือก โดยส่งบัตรกลับมาให้นับคะแนน ไม่เกินวันที่ 18 มี.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ ก.ศป. นั้น จะอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีกแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ส่วนอำนาจหน้าที่นั้น ก.ศป. จะพิจารณาการแต่งตั้งและเลื่อนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและตุลาการศาลปกครองชั้นต้น , คัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่ง เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด , การมีมติลงโทษตุลาการศาลปกครองกรณีทุจริตต่อหน้าที่ และกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่กำหนดในวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง , การมีมติให้ตุลาการศาลปกครองผู้ใดออกจากกราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรณีที่ตุลาการนั้นปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงหรือประพฤติตนไม่สมควร ตามที่กำหนดในวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ำเสมอ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: