อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่(3)

18 ธันวาคม 2556 | โดย สุเทพ พงษ์พิทักษ์
1,428

ขอนำประเด็นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ที่รัฐบาลได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยกำหนดให้มีผลใช้บังคับสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 มาปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้

ปุจฉา เป็นกรณีที่แน่นอนหรือไม่ว่า อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ ซึ่งคำนวณจากเงินได้สุทธิในอัตราก้าวหน้าจาก 5 ขั้นอัตรา ขยายเป็น 7 ขั้นอัตรา และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุดร้อยละ 37 เหลือ 35 จะนำมาใช้แน่นอนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2556 ที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเดือนมกราคม - มีนาคม 2557 นี้

วิสัชนา เป็นที่แน่นอนแล้วว่า มีการนำอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ดังกล่าว มาใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี พ.ศ. 2556 อย่างแน่นอน ดังที่เป็นข่าวในสื่อสารมวลชนทั่วไป และโซเชียลเน็ตเวิร์คในขณะนี้ โดย นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คาดว่าจะสามารถประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้ในสัปดาห์หน้า ทำให้มีผลบังคับใช้ในปีภาษี 2556 เพื่อยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีได้ในต้นปี 2557 โดยผู้มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้”

ปุจฉา กรณีผู้จ่ายเงินได้จะมีสิทธินำอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ไปปรับใช้กับการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินเดือนค่าจ้างที่จะจ่ายในเดือนธันวาคม 2556 ที่จะนำส่งในวันที่ 7 มกราคม 2557 นี้ได้ทันหรือไม่

วิสัชนา เมื่อความเป็นที่แจ้งชัดเช่นนี้ ผู้จ่ายเงินได้ที่เป็นเงินเดือนค่าจ้าง ย่อมมีสิทธิที่จะนำอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ไปปรับปรุงการคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือนค่าจ้างประจำเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งต้องทำการปรับปรุงยอดรวมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้เท่ากับจำนวนภาษีที่ต้องเสียตลอดทั้งปี ตามเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เพราะการประกาศใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าว ท่านให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2556 เลยทีเดียว

ปุจฉา กรณีที่ผู้จ่ายเงินได้ ได้คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยอัตราภาษีเงินได้ใหม่ที่เพิ่งจะมีการประกาศใช้ในเดือนธันวาคม 2556 กันมาตั้งแต่ต้นปีภายหลังจากที่รัฐบาลได้แถลงข่าวการปรับแก้ไขอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร เช่น คำนวณหักภาษีเงินได้จากการจ่ายเงินได้ที่เป็นผลประโยชน์ที่ได้จากการขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ตามอัตราภาษีใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556

วิสัชนา กรณีนี้ขอเรียนความเห็นส่วนตัวว่า ณ เวลาที่กฎหมายยังมิได้มีผลใช้บังคับนั้น ผู้จ่ายเงินได้ย่อมมีความผิด เพราะเหตุที่คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่งไว้ต่ำไป แต่ครั้นเมื่อได้มีการตรากฎหมายให้มีผลย้อนหลังกลับไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2556 แม้จะเพิ่งมีการประกาศใช้ในเดือนธันวาคมนี้ก็ตาม ก็ทำให้ผู้จ่ายเงินได้พ้นความผิดไปโดยปริยาย ไม่ต้องรับโทษทัณฑ์ใดๆ ในทางภาษีอากร

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: