"สงกรานต์ 2565" เปิดบทลงโทษที่ควรรู้ ฝ่าฝืนมาตรการสงกรานต์ระวังติดคุก

"สงกรานต์ 2565" เปิดบทลงโทษที่ควรรู้ ฝ่าฝืนมาตรการสงกรานต์ระวังติดคุก

"สงกรานต์ 2565" เทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยปีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการสงกรานต์ เช่น สาดน้ำ เล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม ฯลฯ

"สงกรานต์ 2565" เทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยปีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการสงกรานต์ เช่น สาดน้ำ เล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม การจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม นั้น 

 


 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- กทม.ล้อมคอก! ตั้งด่านสกัดสาดน้ำสงกรานต์ "ถนนข้าวสาร"

- โควิด-19 หลังสงกรานต์ 2565 ยอดติดเชื้อมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

- รวมมาให้ "คําอวยพรวันสงกรานต์ 2565" แคปชั่น วันครอบครัว สุขสันต์วันสงกรานต์

 

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า เทศกาล "สงกรานต์ 2565" นับเป็นเทศกาลที่สืบสานวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยแต่จากสถานการณ์ที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนการจัดงาน "สงกรานต์ 2565" ในพื้นที่ต่างๆนั้นยังมีความเสี่ยง อย่างไรก็ตามรัฐบาลและ ศบค.ได้มีมติอนุญาตให้พื้นที่ที่มีการควบคุมสามารถจัดงานสงกรานต์ได้แต่เป็นการจัดงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

 

นอกจากนี้ ในหลายจังหวัดมีรายละเอียดของมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ต่างกับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการแบ่งกลุ่มจังหวัดตามสถานะพื้นที่ควบคุมโควิด-19

 

ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่นประแป้งและกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม รวมถึงห้ามการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกและให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่หรือพื้นที่จัดกิจกรรม

 

 

และให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัดตามขนาดของสถานที่หรือพื้นที่จัดกิจกรรมเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน โดยให้เข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานว่าบุคคลนั้น ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ห้ามการเล่นน้ำ เล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมพื้นที่สาธารณะในข้อนี้ ไม่รวมถึงพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมตามประกาศนี้ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ได้ เช่น

 

การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชน สามารถดำเนินการได้ โดยผู้ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมต้องขออนุญาตต่อฝ่ายปกครองของแต่ละจังหวัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่ และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี และดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่กำหนดไว้ในประกาศตามที่ทางราชการ กำหนด ยกเว้นการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัวสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่ ศบค. กำหนด สถานที่หรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินมาตรการความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะด้วย เป็นต้น

 

โฆษก ตร. เปิดเผยอีกว่า สำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ