"ราชกิจจานุเบกษา" โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ "พันโท เจ.พี. ซอลเตอร์"

"ราชกิจจานุเบกษา" โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ "พันโท เจ.พี. ซอลเตอร์"

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย แก่ "พันโท เจ.พี. ซอลเตอร์"

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย แก่ "พันโท เจ.พี. ซอลเตอร์" ความว่า

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย แก่ พันโท เจ.พี. ซอลเตอร์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พุทธศักราช 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน