ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามนำ 5 สิ่งเข้าอุทยานฯทั่วประเทศ ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 1 แสน

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามนำ 5 สิ่งเข้าอุทยานฯทั่วประเทศ ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 1 แสน

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศจาก "กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช" ห้ามนำ 5 สิ่งเข้าอุทยานฯทั่วประเทศ ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 1 แสน มีผลบังคับใช้แล้ว

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศจาก "กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช" เรื่อง ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565 เป็นต้นไปนั้น

 

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง ระบบนิเวศ และเป็นการควบคุมลดปริมาณขยะในอุทยานแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

 

ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ได้แก่ พลาสติกหูหิ้ว ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องบรรจุอาหารพลาสติก แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) หลอดพลาสติก และช้อน - ส้อมพลาสติก เข้าไปในเขต อุทยานแห่งชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามนำ 5 สิ่งเข้าอุทยานฯทั่วประเทศ ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 1 แสน