ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประมวลจริยธรรม"ผู้บริหารท้องถิ่น" มีผลประกาศใช้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประมวลจริยธรรม"ผู้บริหารท้องถิ่น" มีผลประกาศใช้

"ราชกิจจาฯ" เปิด 12 กฎเหล็ก ประมวลจริยธรรม "ผู้บริหารท้องถิ่น" โดยมีผลบังคับใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.65 ภายหลัง เอ๋ ปารีณา  น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์  ซึ่งได้กลายเป็นอดีตส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ไปเป็นที่เรียบร้อย จากกรณีศาลฏีกาอ่านคำพิพากษา ในคดีครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบขัดต่อจริยธรรมทางการเมืองอย่างรุนแรง  ล่าสุดวันเดียวกัน  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีผลบังคับใช้แล้ว 

 

ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ได้ระบุว่า  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการ จัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมนี้ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ บริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่รวมถึง กรุงเทพมหานคร

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประมวลจริยธรรม"ผู้บริหารท้องถิ่น" มีผลประกาศใช้

 

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประมวลจริยธรรม"ผู้บริหารท้องถิ่น" มีผลประกาศใช้

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประมวลจริยธรรม"ผู้บริหารท้องถิ่น" มีผลประกาศใช้

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประมวลจริยธรรม"ผู้บริหารท้องถิ่น" มีผลประกาศใช้