ราชกิจจาประกาศ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

ราชกิจจาประกาศ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

อาศัยอำนาจตามข้อ 23 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจนับคะแนนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ดังนี้

 

ก. ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา

 

ตามมาตรา 36 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ได้แก่

 

1. นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

2. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่ง ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา

3. นายสมเกียรติ ตั้งสกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

4. นายปุณณะ จงนิมิตรสถาพร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

5. นายชัยเจริญ ดุษฎีพร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

6. นายเศกสิทธิ์ สุขใจ ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 

 

ข. ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลชั้นอุทธรณ์

 

ตามมาตรา 36 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ได้แก่

 

1. นายสมชาย อุดมศรีสำราญ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง รองประธานศาลอุทธรณ์

2. นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์

3. นายจุมพล ชูวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

4. นายเจริญวิทย์ เกื้อทิพย์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 

ค. ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลชั้นต้น

 

ตามมาตรา 36 (2) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ได้แก่

 

1. นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

2. นายณรัช อิ่มสุขศรี รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

ราชกิจจาประกาศ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ราชกิจจาประกาศ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ