โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.สุพรรณบุรี

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.สุพรรณบุรี

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.สุพรรณบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันนี้ (7 เม.ย.65) เวลา 13.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 597 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.สุพรรณบุรี

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.สุพรรณบุรี โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.สุพรรณบุรี

ในโอกาสนี้ องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ ในการนี้ ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัย กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม 

จากนั้น องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยเป็นผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จำนวน 3 ครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 166 บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และบ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี กับพูดคุยให้กำลังใจ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี  เกิดสถานการณ์วาตภัย ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2565 ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภออู่ทอง อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอสองพี่น้อง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอสามชุก จำนวน 38 ตำบล 126 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 603 ครัวเรือน 1,782 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 597 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย วาตภัย และเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในเบื้องต้นแล้ว

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.สุพรรณบุรี