ก.พ 65 เช็กที่นี่ วันสอบ-สถานที่ เตรียมตัวให้พร้อม

ก.พ 65 เช็กที่นี่ วันสอบ-สถานที่ เตรียมตัวให้พร้อม

สอบ กพ 65 เช็กวันสอบล่าสุด จากการประกาศของ สำนักงาน ก.พ. เรื่องกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ซึ่งถูกเลื่อนวันสอบจากสถานการณ์โควิด-19

สอบ กพ 65 เช็กวันสอบล่าสุด จากการประกาศของ สำนักงาน ก.พ. เรื่องกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ซึ่งถูกเลื่อนวันสอบจากสถานการณ์โควิด-19 ก่อนหน้านี้

 

 

นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี ที่ปรึกษาระบบราชการ รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. ออกประกาศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ระบุว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 7 มกราคม 2565

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง กระจายไปในหลายเขตพื้นที่และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

 

สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

 

โดยสำนักงาน ก.พ. จะมีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ (คลิก) 

 

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ

 

ก.พ 65 เช็กที่นี่ วันสอบ-สถานที่ เตรียมตัวให้พร้อม