"สอบ ก.พ.64" เช็ครายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้แล้วที่นี่ ทั้ง ป.ตรี-ปวส.

"สอบ ก.พ.64" เช็ครายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้แล้วที่นี่ ทั้ง ป.ตรี-ปวส.

"สอบ ก.พ.64" เช็ครายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้แล้วที่นี่ ทั้ง ป.ตรี-ปวส. ซึ่งได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

"สอบ ก.พ.64" ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. เช็ครายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆประจำปี 2564 ทั้งวุฒิปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "สอบ ก.พ.64" เช็คที่นี่ วันเวลา สถานที่สอบ กฎระเบียบการสอบสำคัญมาก

 

สำหรับการ "สอบ ก.พ.64" โดยสำนักงาน ก.พ.ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆประจำปี 2564 ระดับปริญญาตรี (คลิกที่นี่)

 

รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆประจำปี 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

 

"สอบ ก.พ.64" เช็ครายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้แล้วที่นี่ ทั้ง ป.ตรี-ปวส.

 

"สอบ ก.พ.64" เช็ครายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้แล้วที่นี่ ทั้ง ป.ตรี-ปวส.

 

 

"สอบ ก.พ.64" เช็ครายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้แล้วที่นี่ ทั้ง ป.ตรี-ปวส.

 

"สอบ ก.พ.64" เช็ครายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้แล้วที่นี่ ทั้ง ป.ตรี-ปวส.

 

สำหรับระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้สอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบและวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด แต่งแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการสอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสนามสอบโดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของสนามสอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเชียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และนำบัตรประจำตัวสอบซึ่งพิมพ์จากทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th ที่มีการอัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

 

อ่านระเบียบการสอบแบบละเอียด (คลิกที่นี่)