ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งกทม. มอบอำนาจให้ "รองปลัดกทม." ปฏิบัติงานแทน ผู้ว่าฯ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งกทม. มอบอำนาจให้ "รองปลัดกทม." ปฏิบัติงานแทน ผู้ว่าฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกรุงเทพมหานคร มอบอำนาจ "รองปลัดกทม." ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 749 /2565 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ความว่า

เพื่อให้การปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงให้ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 588/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 และมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 

1. มอบหมาย และมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้บัญญัติเรื่องการมอบอำนาจไว้ เป็นอย่างอื่น ให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทน ดังนี้