ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบช่องทางร้องเรียน ดำเนินคดี "ธุรกิจประกันภัย"

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบช่องทางร้องเรียน ดำเนินคดี "ธุรกิจประกันภัย"

ราชกิจจานุเบกาา เผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกระเบียบ ช่องทางร้องเรียน ดำเนินคดี "ธุรกิจประกันภัย" เบี้ยว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (23 มี.ค.65 )

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.  ว่าด้วยการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยระเบียบฉบับนี้เป็นการเผยช่องทางการร้องเรียนกรณี"ธุรกิจประกันภัย"ปฏิบัติต่อลูกค้าไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (23 มี.ค. 65 ) 

มีเนื้อหาว่า  โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย เพื่อให้การดำเนินคดีอาญา คดีปกครอง และคดีฉ้อฉล ประกันภัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีความโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง การปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 (11) และมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยว่าด้วยการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ การประกันภัย พ.ศ. 2564

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงำนคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคดีฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบช่องทางร้องเรียน ดำเนินคดี "ธุรกิจประกันภัย"

อ่านเพิ่มเติม : ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย พ.ศ. 2564