ราชกิจจาฯ ประกาศ 83 อัยการพ้นจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ

ราชกิจจาฯ ประกาศ 83 อัยการพ้นจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักงานอัยการสูงสุด 83 อัยการพ้นจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ มีผล 1 ต.ค.2565 เป็นต้นไป

วันนี้(24 มี.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ เผยแพร่ ประกาศสํานักงานอัยการสูงสุด เรื่อง ข้าราชการอัยการพ้นจากราชการ

 

เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สํานักงานอัยการสูงสุด มีข้าราชการอัยการต้องพ้น จากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ ตามความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๘๓ ราย ดังนี้

๑. นายสุรพงษ์ โสภณ อัยการอาวุโส สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 

 

๒. นายณัฏฐพล ศิริประภัสสร์ อัยการอาวุโส สํานักงานคดียาเสพติด 

 

๓. นายอภิเชาว์ สีลวานิช อัยการอาวุโส สํานักงานคดีอัยการสูงสุด 

 

๔. นายกรชาล จินดายะพานิชย์ อัยการอาวุโส สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

 

๕. นายพิศิษฐ์ รัตนโกสุม อัยการอาวุโส สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

๖. นายนฤมิต แอกทอง อัยการอาวุโส สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) 


๗. นายชินวัตร เหมือนแก้วจินดา อัยการอาวุโส สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๗ 


๘. นายวัชรากร เปรมประเสริฐ อัยการอาวุโส สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๒ 


๙ . ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ อัยการอาวุโส สํานักงานอัยการสูงสุด ยุทธภัณฑ์บริภาร

ราชกิจจาฯ ประกาศ 83 อัยการพ้นจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ 83 อัยการพ้นจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ 83 อัยการพ้นจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ 83 อัยการพ้นจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ ราชกิจจาฯ ประกาศ 83 อัยการพ้นจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ