ราชกิจจาฯ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายเงินกรณี "ชราภาพ"

ราชกิจจาฯ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายเงินกรณี "ชราภาพ"

ราชกิจจาฯ ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี "ชราภาพ" เป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี "ชราภาพ" เป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมาตรา 77 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 2/2 และข้อ 2/3 แห่งกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ พ.ศ. 2552

 

 

"ข้อ 2/2 การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.45 ของค่าจ้างที่มีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น
จากอัตราที่กำหนดในข้อ 6 (2) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. 2550

 

ข้อ 2/3 การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ให้คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.3 ของค่าจ้างที่มีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น
จากอัตราที่กำหนดในข้อ 6 (2) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. 2550"

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรช่วยเหลือผู้ประกันตน ซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และได้มีการออกเงินสมทบตั้งแต่สิบสองเดือนขึ้นไปให้ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพที่เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายเงินกรณี "ชราภาพ"

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายเงินกรณี "ชราภาพ"

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายเงินกรณี "ชราภาพ"