ออมสิน ปล่อยสินเชื่อสร้างงานฯ สูงสุด 3 แสน เช็คเลยอาชีพไหนมีสิทธิกู้ได้บ้าง

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อสร้างงานฯ สูงสุด 3 แสน เช็คเลยอาชีพไหนมีสิทธิกู้ได้บ้าง

"ออมสิน" ปล่อยกู้ สินเชื่อออมสิน "สร้างงาน สร้างอาชีพ" วงเงินสูงสุด 300,000 บาท เช็คเลยเอกสารที่ต้องเตรียม - อาชีพไหนมีสิทธิกู้ได้บ้าง?

ธนาคารออมสิน วันที่ 29 มีนาคม 2565 "ออมสิน" ปล่อยกู้ สินเชื่อออมสิน "สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ" 6 เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวด วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท เช็คเลยคุณสมบัติ - อาชีพไหนมีสิทธิกู้ได้บ้าง?

 

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อออมสิน "สร้างงาน สร้างอาชีพ" มีดังนี้

 

 1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน
 3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 

 • ผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ "ช่าง" ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

 

 

 • ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
 • ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

 

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ  และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ

 

ประเภทสินเชื่อ

 • เงินกู้ระยะยาว  (L/T)

 

จำนวนเงินให้กู้ (ให้กู้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย) โดยแยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น (วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท)

2. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น (วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท)

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า (วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท)

4. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ (วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท)

5. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น (วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท)

 

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ 

 

 • สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา


 
หลักประกันการกู้

 • กรณี วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • กรณี วงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

 

เอกสารประกอบการกู้

 

เอกสารที่ผู้ขอกู้จะต้องเตรียม เพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินสาขา (แยกตามกลุ่มอาชีพ) ดังนี้

 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น

 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ  (ฉบับจริง)
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

2. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น

 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ  (ฉบับจริง)
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า

 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง)
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)


4. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์


5. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น

 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • บัญชีรับจ่าย / Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

วงเงินโครงการ

 • 5,000 ล้านบาท

 

ระยะเวลาโครงการ

 • ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

 

ลงทะเบียนคลิกที่นี่