เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมการประชุมของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมการประชุมของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงร่วมการประชุมของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงร่วมการประชุมของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รองประธานมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมการประชุมของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รองประธานมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกไม้ จากนั้นทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมการประชุมของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

จากนั้น เสด็จไปยังห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงดำเนินการประชุมมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตามวาระการประชุม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมการประชุมของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระราชประสงค์ในการก่อตั้งขึ้น เพื่อให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือประกาศนียบัตรทางด้านศิลปะเฉพาะทาง สำหรับผู้เรียนศิลปะในแขนงสาขาต่างๆ โดยให้ทุนแก่อาจารย์ นักออกแบบรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไปที่มีศักยภาพทางด้านศิลปะ และต้องการนำองค์ความรู้มาต่อยอดเชิงบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิลปกรรม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมการประชุมของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

ตามท่ีมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารี รัตนราชกัญญาทรงมีพระประสงค์ในการสง่เสริมสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อพัฒนาความสามารถ งานทางด้านศิลปะ เพื่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชน สร้างรายได้ และเป็นพลังขับ เคลื่อนประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ทางมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น พระราชทานหนังสือ ให้โรงเรียน ตชด. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนใน พระอุปถัมภ์ โครงการการพัฒนาดนตรีศึกษาดนตรีมาร์ชชิ่งอาร์ทและวงโยธวาทิตในประเทศไทย จึงเกิดข้ึนจากแนวคิดใน การสนับสนุนกิจกรรม เป็นต้น

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมการประชุมของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมการประชุมของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

ที่มา : มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์