ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ และในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 20.11 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

 

ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ดังนี้

 

 

นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ นายชุตินทร คงศักดิ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน

 

นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส นายธนา เวสโกสิทธิ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน

 

 

นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลี นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเกาหลี มาก่อน

 

นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน 

 

นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัฐสวิส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัฐสวิส นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน

 

นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลี นายวิชชุ เวชชาชีวะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน

 

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการี นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเซเนกัล มาก่อน   

 

นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาห์เรน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาห์เรน นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน

 

นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกี นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาก่อน

 

นายมังกร ประทุมแก้ว เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ นายมังกร ประทุมแก้ว เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา มาก่อน   

 

นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาก่อน

 

นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายสุริยา จินดาวงษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาก่อน  

 

นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาก่อน

 

โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายภควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่