"รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร" เปิดประวัติ พระธรรมวชิรญาณ

"รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร" เปิดประวัติ พระธรรมวชิรญาณ

คำสั่งเจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธรรมยุต) ออกประกาศคำสั่งที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยได้แต่งตั้งให้ "พระธรรมวชิรญาณ" หรือ จิรพล อธิจิตฺโต

คำสั่งเจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธรรมยุต) ออกประกาศคำสั่งที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยได้แต่งตั้งให้ "พระธรรมวชิรญาณ" หรือ จิรพล อธิจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) เป็นผู้รักษาการแทนตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.2565 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรฯ มรณภาพอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ตามที่ "สมเด็จพระวันรัต" (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  ได้มรณภาพอย่างสงบ เมื่อเวลา 14.22 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา ล่าสุดได้มีการแต่งตั้ง "พระธรรมวชิรญาณ" (จิรพล อธิจิตฺโต) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

 

"รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร" เปิดประวัติ พระธรรมวชิรญาณ

 

"พระธรรมวชิรญาณ" (จิรพล อธิจิตฺโต) ปัจจุบัน อายุ 68 ปี สังกัดธรรมยุติกนิกาย จบการศึกษา เปรียญธรรม 7 ประโยค ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

 

ประวัติพอสังเขป "พระธรรมวชิรญาณ"

  • ปี 2558 เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ 
  • ปี 2559 เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธ) 
  • ปี 2559  เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - จังหวัดสมุทรปราการ (ธ) 
  • ปี 2561 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

 

สมณศักดิ์ ปี 2538 เป็นเปรียญธรรม 7 ประโยค , 5 ธันวาคม 2540 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณคณาภรณ์ , 5 ธันวาคม 2548 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิญาณ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

5 ธันวาคม 2558 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสังวรญาณ ภาวนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี , 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมวชิรญาณ ปฏิภาณธรรมสาธก วิปัสสนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร