ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต"

ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต"

ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต" (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จากโรงพยาบาลจุฬาฯ ถึงยังอาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.65 เจ้าหน้าที่เคลื่อนสรีรสังขาร เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ถึงยังอาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล โดยมีพระสงฆ์และผู้ศรัทธา ร่วมเคารพสังขารตลอดทางเข้าวัด

ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"สมเด็จพระวันรัต" อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ประธานคณะสนองงานสมเด็จพระสังฆราช ได้มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา หลังอาพาธด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดี แล้วเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ  สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา

ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต"

ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต"

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

  • วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565

เวลา 08.30 น.เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต" ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มายังห้องบำเพ็ญกุศล บริเวณชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา 09.30 น. กรรมการมหาเถรสมาคม พระอนุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายน้ำสรงศพ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

ส่วนภิกษุสามเณร คณะศิษยานุศิษย์ และประชาชน ถวายน้ำสรงศพ หน้าภาพถ่าย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสภาการศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัย

เวลา 17.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ
พระราชดำเนินในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ  ณ ห้องบำเพ็ญกุศล บริเวณชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

  • วันศุกร์ที่ 18-23 มีนาคม พ.ศ.2565 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิธรรมศพ

ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 จนถึงการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ รับเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 18.00 น.

ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต" ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต" ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต" ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต" ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต" ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต" ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต" ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต" ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต" ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต" ประมวลภาพ คณะสงฆ์วัดบวรฯ เคลื่อนสรีรสังขาร "สมเด็จพระวันรัต"