ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย นราธิวาส

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย นราธิวาส

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย นราธิวาส

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบอุทกภัยจากภัยธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (28 ก.พ.65) เวลา 09.50 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและรายงานการเกิดอุทกภัย ทั้งนี้ องคมนตรีขอบคุณส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือประชาชน และแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย 

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย นราธิวาส ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย นราธิวาส ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย นราธิวาส

 

 

 

ต่อจากนั้น เวลา 10.25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,550 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย นราธิวาส ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย นราธิวาส

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย นราธิวาส

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้รับทราบ

ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 5 ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ สร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย นราธิวาส ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย นราธิวาส ในหลวง พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 77 ตำบล 589 หมู่บ้าน ได้เกิดอุทกภัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือแพร่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่าง ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นจังหวัดนราธิวาสทั้ง 13 อำเภอ 

ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ วัด มัสยิด โรงเรียน ได้รับความเสียหาย และได้รับความเดือดร้อนใน 13 อำเภอ 67 ตำบล 482 หมู่บ้าน ราษฎรเสียชีวิต 7 ศพ และได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ

จำนวน 37,796 ครัวเรือน