โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 2 สมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 2 สมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 2 สมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2  รายแทนพลอากาศเอก มนัส รูปขจร และนายอนุมัติ อาหมัด  ที่ได้ลาออกจากวุฒิสภา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๕๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เนื่องด้วยพลอากาศเอก มนัส รูปขจร และนายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นเหตุให้ ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้

๑. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์

๒. พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 2 สมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง