"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ "หาบเร่แผงลอย" 59.14 หนุน กทม.ผ่อนปรนให้ขายบนทางเท้า

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ "หาบเร่แผงลอย" 59.14 หนุน กทม.ผ่อนปรนให้ขายบนทางเท้า

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจล่าสุด "หาบเร่แผงลอย" ร้อยละ 92.12 เคยใช้บริการ ส่วน 59.14 เห็นด้วย กทม.ควรผ่อนปรนให้วางขายบนทางเท้าที่มีขนาดใหญ่ ขณะที่ 66.57 ยังเชื่อมั่นสามารถแก้ไขปัญหาได้แน่นอน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง หาบเร่แผงลอย กับทางเท้าใน กทม.

 

 

โดย "นิด้าโพล" ทำการสำรวจเรื่อง "หาบเร่แผงลอย กับทางเท้าใน กทม." ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร (กทม.) กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,319 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในกรุงเทพมหานคร

 

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเคยเดินซื้อของจากหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในกรุงเทพมหานครของประชาชน พบว่า

 

 • ร้อยละ 92.12 ระบุว่า เคยเดินซื้อของจากหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า
 • ร้อยละ 7.88 ระบุว่า ไม่เคยเดินซื้อของจากหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า

 

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในกรุงเทพมหานคร พบว่า

 

 • ร้อยละ 59.14 ระบุว่า กทม. ควรผ่อนปรนให้เฉพาะทางเท้าที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ
 • ร้อยละ 13.80 ระบุว่า กทม. ไม่ควรอนุญาตให้ขายของบนทางเท้าโดยเด็ดขาด
 • ร้อยละ 13.19 ระบุว่า กทม. ควรอนุญาตให้ขายของบนทางเท้าได้เฉพาะฝั่งหน้าตึกเท่านั้น
 • ร้อยละ 9.70 ระบุว่า กทม. ควรอนุญาตให้ขายของบนทางเท้าได้ทั้งฝั่งหน้าตึกและริมถนน
 • ร้อย 4.17 ระบุว่า กทม. ควรอนุญาตให้ขายของบนทางเท้าได้เฉพาะฝั่งริมถนนเท่านั้น

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าในกรุงเทพมหานคร พบว่า

 

 • ร้อยละ 66.57 ระบุว่า สามารถแก้ไขปัญหาได้แน่นอน
 • ร้อยละ 33.43 ระบุว่า ไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้เลย

 

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ "หาบเร่แผงลอย" 59.14 หนุน กทม.ผ่อนปรนให้ขายบนทางเท้า

 

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร

 

 • ร้อยละ 45.72 เป็นเพศชาย
 • ร้อยละ 54.28 เป็นเพศหญิง

 

 • ร้อยละ 12.96 อายุ 18-25 ปี
 • ร้อยละ 16.83 อายุ 26-35 ปี
 • ร้อยละ 19.48 อายุ 36-45 ปี
 • ร้อยละ 26.24 อายุ 46-59 ปี
 • ร้อยละ 24.49 อายุ 60 ปีขึ้นไป

 

 • ร้อยละ 92.80 นับถือศาสนาพุทธ
 • ร้อยละ 4.78 นับถือศาสนาอิสลาม
 • ร้อยละ 1.44 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ
 • ร้อยละ 0.98 ไม่ระบุศาสนา

 

 • ร้อยละ 34.50 สถานภาพโสด
 • ร้อยละ 62.55 สมรส
 • ร้อยละ 2.58 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่
 • ร้อยละ 0.37 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

 

 • ร้อยละ 12.36 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
 • ร้อยละ 30.63 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • ร้อยละ 5.76 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 • ร้อยละ 41.93 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ร้อยละ 8.49 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ร้อยละ 0.83 ไม่ระบุการศึกษา

 

 • ร้อยละ 7.35 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ร้อยละ 24.72 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน
 • ร้อยละ 24.34 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
 • ร้อยละ 7.35 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน
 • ร้อยละ 28.44 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน
 • ร้อยละ 6.97 เป็นนักเรียน/นักศึกษา
 • ร้อยละ 0.83 ไม่ระบุอาชีพ

 

 • ร้อยละ 31.54 ไม่มีรายได้
 • ร้อยละ 4.54 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
 • ร้อยละ 25.02 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
 • ร้อยละ 13.04 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
 • ร้อยละ 8.11 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท
 • ร้อยละ 10.24 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป
 • ร้อยละ 7.51 ไม่ระบุรายได้