กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงาน รร.ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 เชียงราย

กรมสมเด็จพระเทพฯ  ทรงติดตามการดำเนินงาน รร.ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 เชียงราย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

กรมสมเด็จพระเทพฯ  ทรงติดตามการดำเนินงาน รร.ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 เชียงราย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

โดยในปี 2507 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียน แล้วเสร็จในปี 2508 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนดังกล่าว และพระราชทานนามว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4” 

กรมสมเด็จพระเทพฯ  ทรงติดตามการดำเนินงาน รร.ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 เชียงราย

กรมสมเด็จพระเทพฯ  ทรงติดตามการดำเนินงาน รร.ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 เชียงราย

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 187 คน การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปีการศึกษา 2564 ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ จึงจัดการเรียนการสอนตามปกติ

โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน และชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียน เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 

กรมสมเด็จพระเทพฯ  ทรงติดตามการดำเนินงาน รร.ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 เชียงราย กรมสมเด็จพระเทพฯ  ทรงติดตามการดำเนินงาน รร.ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 เชียงราย

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ อาทิ การสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม กิจกรรมห้องพยาบาล และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

สำหรับกิจกรรมห้องสมุด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา พร้อมตู้หนังสือ เพื่อให้ศิษย์เก่าและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ได้ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และมีพระราชกระแสให้มีหนังสือสำหรับครูไว้อ่านในห้องสมุด โรงเรียนจึงได้จัดมุมหนังสือสำหรับครู เพื่อใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

กรมสมเด็จพระเทพฯ  ทรงติดตามการดำเนินงาน รร.ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 เชียงราย กรมสมเด็จพระเทพฯ  ทรงติดตามการดำเนินงาน รร.ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 เชียงราย

กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน จัดการเรียนการสอนทำขนมคุกกี้งาขี้ม่อน โดยให้นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ลงมือฝึกปฏิบัติจริง และนักเรียนสามารถทำได้ดีทุกคน โดยนำขนมส่งจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน

ในด้านการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม เสริมนมวันละ 2 แก้ว และไข่ไก่ 5 ฟองต่อสัปดาห์ให้แก่นักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์และมีภาวะเตี้ย รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายและติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง

ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติในการปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงปลา และสุกร และนำผลผลิตมาแปรรูปถนอมอาหาร ด้วยการทำผักกาดดอง รวมทั้งขยายผลสู่ชุมชนด้วยการอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักและปลูกผักสวนครัวแก่คนในชุมชน

กรมสมเด็จพระเทพฯ  ทรงติดตามการดำเนินงาน รร.ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 เชียงราย กรมสมเด็จพระเทพฯ  ทรงติดตามการดำเนินงาน รร.ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 เชียงราย