ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี

ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี

ในหลวง ราชินี โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยและอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยและอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยและอัคคีภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น

วันนี้(10 ก.พ. 65) เวลา 07.25 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดวาตภัยและอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม วัดการ้อง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรายงานการเกิดเหตุ 

ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี

ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี

ต่อจากนั้น เวลา 08.33 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรวม 238 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยและอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดการ้อง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยและอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัยและอัคคีภัย 

ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี

ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี

ในพื้นที่บ้านดอนระกำ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 3 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล 1,007 หมู่บ้าน โดยเหตุวาตภัยได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เกิดฝนตกและลมกระโชกแรงเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายและราษฎรได้รับความเดือดร้อน ใน 5 อำเภอ 15 ตำบล 36 หมู่บ้าน ได้แก่ 

ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี

 

พื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอเดิมบางนางบวช ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 228 ครัวเรือน สำหรับเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองพี่น้อง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอบางปลาม้า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภอด้านช้าง บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายใน 10 ตำบล 10 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 13 ครัวเรือน 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคม มูลนิธิ และจิตอาสาพระราชทาน และได้เร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมกับให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และด้านต่าง ๆ ในเบื้องต้นแล้ว

ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี ในหลวง พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประสบเหตุวาตภัย อัคคีภัย สุพรรณบุรี