กรมทางหลวง ปรับปรุงทางหลวงสาย 1 ช่วงอ.แม่ลาว - แม่สาย จ.เชียงราย

กรมทางหลวง ปรับปรุงทางหลวงสาย 1 ช่วงอ.แม่ลาว - แม่สาย จ.เชียงราย

กรมทางหลวง ยกระดับโครงข่ายเร่งปรับปรุงทางหลวงสาย 1 ช่วงอำเภอแม่ลาว - แม่สาย จังหวัดเชียงราย เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย หนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างภูมิภาคให้สมบูรณ์ตลอดสาย คาดแล้วเสร็จกลางปี 2566

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมเร่งรัดโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1 สายอำเภอแม่ลาว - แม่สาย ระยะทาง 95.57 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา เพื่อเสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงพื้นที่ภาคเหนือให้สมบูรณ์ตลอดสายทาง

ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) สายอนุสาวรีย์ - หลักสี่ - กลางสะพานแม่น้ำสาย (เขตแดนไทย - เมียนมา) เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ ผ่านภาคกลางและมุ่งเข้าสู่ภาคเหนือของไทย สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมระยะทาง 994.7 กิโลเมตร โดยเส้นทาง ช่วงอำเภอแม่ลาว - แม่สาย จังหวัดเชียงราย

สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือได้ หลายเส้นทางด้วยกัน ซึ่งกรมทางหลวง (ทล.) ได้เปิดให้บริการเส้นทางนี้มานาน ประกอบกับมีรถบรรทุกสินค้าและรถยนต์ทั่วไปใช้บริการมากขึ้น เป็นเหตุให้โครงสร้างชั้นทางและสภาพผิวทางเสียหาย แม้จะบำรุงรักษาสม่ำเสมอ ทล. เล็งเห็นความจำเป็นจึงดำเนินโครงการบูรณะทางหลวงสายดังกล่าว เพื่อให้มีความสะดวก ปลอดภัยและรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ทล. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงเร่งดำเนินโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สายอำเภอแม่ลาว - แม่สาย เป็นตอน ๆ มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่บริเวณด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ระหว่าง กม. ที่ 890 + 370 - 933 + 481 ระยะทาง 40.08 กิโลเมตร และตอนที่ 2 ระหว่าง กม. ที่ 933 + 481 - 994 + 749 ระยะทาง 55.48 กิโลเมตร รวมระยะทาง 95.57 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 1.50 เมตร

พร้อมเกาะกลางอีกทั้งงานก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 แห่ง งบโครงการก่อสร้างประมาณ 1,704 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 50% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2566

ทั้งนี้ มีบางช่วงที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้ว

หากโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จตลอดเส้นทาง จะช่วยยกระดับความปลอดภัยโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคเหนือเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์มูลค่าสูง และเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564