"กรมทางหลวงชนบท" เตรียมพัฒนาเส้นทางสาย บก.4011 จ.บึงกาฬ บูมท่องเที่ยว

"กรมทางหลวงชนบท" เตรียมพัฒนาเส้นทางสาย บก.4011 จ.บึงกาฬ บูมท่องเที่ยว

"กรมทางหลวงชนบท" สำรวจออกแบบพัฒนาเส้นทางสาย บก.4011 จ.บึงกาฬ ระยะทางกว่า 17 กิโลเมตร สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562  "กรมทางหลวงชนบท"  ได้ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางหลวงชนบทสาย บก.3009 อำเภอเมือง อำเภอเซกาและบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบึงกาฬ อาทิ ภูทอก น้ำตกเจ็ดสี และหาดคำสมบูรณ์

แต่เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นจากการท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรบริเวณบึงโขงหลง จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อรองรับการเดินทางในอนาคต

"กรมทางหลวงชนบท" เตรียมพัฒนาเส้นทางสาย บก.4011 จ.บึงกาฬ บูมท่องเที่ยว

ดังนั้น ทช. จึงดำเนินโครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางหลวงชนบทสาย บก.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2026 - บ้านต้อง อำเภอบึงโขงหลง และเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สนับสนุนการคมนาคมขนส่งของประชาชนรอบบึงโขงหลงให้มีความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้า การลงทุน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

"กรมทางหลวงชนบท" เตรียมพัฒนาเส้นทางสาย บก.4011 จ.บึงกาฬ บูมท่องเที่ยว

โครงการสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบทสาย บก.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2026 - บ้านต้อง อำเภอบึงโขงหลงและเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดเชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2026 และสิ้นสุดโครงการบริเวณจุดเชื่อมกับถนนทางหลวงชนบทสาย บก.3009 (ช่วง กม. ที่ 30+240) รวมระยะทาง 17.688 กิโลเมตร

"กรมทางหลวงชนบท" เตรียมพัฒนาเส้นทางสาย บก.4011 จ.บึงกาฬ บูมท่องเที่ยว

โดยมีพื้นที่การศึกษาครอบคลุม 4 ตำบล ในอำเภอบึงโขงหลงและอำเภอเซกา ได้แก่

  • ตำบลบึงโขงหลง
  • ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
  • ตำบลบ้านต้อง
  • ตำบลโสกก่าม

อีกทั้งได้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถนนทางหลวงชนบท สาย บก.4011 และถนนทางหลวงชนบทสาย บก.3009 (ช่วง กม. ที่ 30+000 - 46+026) 

"กรมทางหลวงชนบท" เตรียมพัฒนาเส้นทางสาย บก.4011 จ.บึงกาฬ บูมท่องเที่ยว

นอกจากนี้ในส่วน  ของการพัฒนาเส้นทาง ได้ออกแบบถนนเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0 - 2.50 เมตร ปรับปรุงทางแยก จำนวน 7 แห่ง และปรับปรุงจุดชมวิวให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ เตรียมพร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งงบประมาณสำหรับการก่อสร้างในลำดับต่อไป

"กรมทางหลวงชนบท" เตรียมพัฒนาเส้นทางสาย บก.4011 จ.บึงกาฬ บูมท่องเที่ยว