มีผลบังคับใช้วันนี้ พ.ร.ก.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

มีผลบังคับใช้วันนี้ พ.ร.ก.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ หลัง WADA ประกาศแบนทีมนักกีฬาทีมชาติไทย เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎการควบคุมสารต้องห้ามในนักกีฬา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 

พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกำหนดนี้ เพื่อให้การควบคุมการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ มาตรฐานสากลตามหลักการที่ระบุไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม ในการกีฬา ซึ่งการตราพระราชกำหนดนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

มีผลบังคับใช้วันนี้ พ.ร.ก.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกำหนดนี้เรียกว่า "พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔"

มาตรา ๒ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มีผลบังคับใช้วันนี้ พ.ร.ก.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

มีผลบังคับใช้วันนี้ พ.ร.ก.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

อ่านรายละเอียด พ.ร.ก.ฉบับเต็ม : พ.ร.ก.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๔