โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “หมอชลน่าน” เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “หมอชลน่าน” เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ชลน่าน ศรีแก้ว” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นั้น

เนื่องด้วยนายสมพงษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด ได้เลือกนายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชลน่าน เป็นผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป