โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ชลน่าน ศรีแก้ว” เป็นผู้นำฝ่ายค้าน

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ชลน่าน ศรีแก้ว” เป็นผู้นำฝ่ายค้าน

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ชลน่าน ศรีแก้ว” เป็นผู้นำฝ่ายค้าน

 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ความว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นั้น เนื่องด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ต่อมา พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด ได้เลือก นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ชลน่าน ศรีแก้ว” เป็นผู้นำฝ่ายค้าน