ในหลวง พระราชทานสิ่งของในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ระนอง ปัตตานี

ในหลวง พระราชทานสิ่งของในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ระนอง ปัตตานี

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน จังหวัดระนองและจังหวัดปัตตานี

ในหลวง พระราชทานสิ่งของในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ระนอง ปัตตานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยกับทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจและด้วยความตั้งใจ เพื่อป้องกันประเทศชาติให้มีความมั่นคง ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน

ในหลวง พระราชทานสิ่งของในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ระนอง ปัตตานี

ในหลวง พระราชทานสิ่งของในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ระนอง ปัตตานี

ในหลวง พระราชทานสิ่งของในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ระนอง ปัตตานี

วันนี้ (22 ธ.ค.64) เวลา 06.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 (ค่ายรัตนรังสรรค์) อำเภอเมืองระนอง เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ ศูนย์เฝ้าตรวจชายแดนร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 415 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีจิตใจที่มุ่งมั่น เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย และให้ประเทศชาติมีความมั่นคง 

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 จำนวน 700 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ค่ายสิรินธร) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ในหลวง พระราชทานสิ่งของในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ระนอง ปัตตานี

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติให้แก่เจ้าหน้าที่และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา

ในหลวง พระราชทานสิ่งของในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ระนอง ปัตตานี

ในหลวง พระราชทานสิ่งของในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ระนอง ปัตตานี ในหลวง พระราชทานสิ่งของในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ระนอง ปัตตานี ในหลวง พระราชทานสิ่งของในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ระนอง ปัตตานี

ในหลวง พระราชทานสิ่งของในโอกาสปีใหม่ 2565 แก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ระนอง ปัตตานี