กรุงไทย ปรับราคาขายหุ้น “กรุงไทยลีสซิ่ง” รับเงินอีก 254.14 ล้านบาท

กรุงไทย ปรับราคาขายหุ้น “กรุงไทยลีสซิ่ง” รับเงินอีก 254.14 ล้านบาท

ธนาคารกรุงไทย ปรับราคาขายหุ้น “กรุงไทยลีสซิ่ง” แก่ KTC เป็น 7.35 บาทต่อหุ้น พร้อมรับเงินส่วนที่เหลืออีก 254.14 ล้านบาท ปิดดีลขายธุรกิจลีสซิ่ง

นางสาวศรัณยา เวชากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้มีหนังสือที่ ธกท. FIN 17 / 2564 ลงวันที่ 10 ก.พ.2564 และหนังสือที่ บลง. 489 / 2564 ลงวันที่ 21 พ.ค.2564

แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าธนาคารได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC โดยภายใต้สัญญาดังกล่าวธนาคารตกลงที่จะขายหุ้นสามัญของ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด (KTBL) ในสัดส่วนร้อยละ 75.05 ให้แก่ KTC

ซึ่งรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน

โดยธนาคารได้โอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญของ KTBL จำนวน 75,050,000 หุ้น ให้แก่ KTC และได้รับชำระราคาซื้อขายหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของราคาซื้อขายหุ้นที่ตกลงกัน คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 297,198,000 บาท เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2564

ทั้งนี้ ธนาคารจะได้รับชำระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนที่เหลือซึ่งอาจมีการปรับราคาซื้อขายหุ้นต่ำลงหรือสูงขึ้นภายหลังการตรวจสอบกิจการตามเงื่อนไขการปรับราคาซื้อขายหุ้นที่ตกลงกันตามสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ย.2564 นั้น

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า บัดนี้ การปรับราคาซื้อขายหุ้นตามเงื่อนไขการปรับราคาซื้อขายหุ้นที่ตกลงกันตามสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว คิดเป็นราคาหุ้นละ 7.35 บาท (ปัดเศษเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)

และธนาคารได้รับชำระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนที่เหลือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 254,140,262 บาท เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 ซึ่งถือว่าเป็นวันชำระราคาซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นตามที่ตกลงกันในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว