"เครือข่ายวิทยุชุมชน" ยื่น 1.3หมื่นรายชื่อ แก้กม.กสทช.

"เครือข่ายวิทยุชุมชน" ยื่น 1.3หมื่นรายชื่อ แก้กม.กสทช.

เครือข่ายผู้ประกอบอาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน ยื่น1.3 หมื่นรายชื่อ แก้พ.ร.บ.กสทช. เปิดทางให้ "ปชช." ทำวิทยุชุมชนได้เสรี เป็นธรรม

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน ที่มี นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ เป็นแกนนำ และฐานะตัวแทนผู้เชิญชวนเสนอกฎหมาย  นำรายชื่อประชาชน จำนวน 13,108 รายชื่อ เข้ายื่นหนังสือต่อ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เพื่อขอแก้ไขเนื้อหา ซึ่งเป็นข้อจำกัดความสามารถในการประกอบอาชีพของภาคประชาชน เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนธุรกิจใหญ่ และจำกัดความสามารถในการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม ไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560    โดยสาระสำคัญที่ขอแก้ไข เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถประกอบกิจการสถานีวิทยุท้องถิ่นชุมชนได้อย่างเสรีและเป็นธรรม

         ทั้งนี้นายสมบูรณ์ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเข้าชื่อเสนอกฎหมายว่าครบถ้วนหรือไม่ และส่งรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากตรวจสอบแล้วมีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 134 หรือไม่ กรณีเป็นร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวด้วยการเงิน จะต้องส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้คำรับรอง

 

          "สำนักงานฯ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ และกรณีไม่เป็นร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวด้วยการเงิน สำนักงานฯ จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ หรือเมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คำรับรอง และสำนักงานฯ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการอนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการนี้ จะนำร่าง พ.ร.บ. ที่ประชาชนได้เข้าชื่อเสนอมานี้ กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาต่อไป" นายสมบูรณ์ กล่าว