เช็คเงื่อนไข 7 ข้อ "ออมสิน" ให้ผู้มีรายได้น้อยกู้สูงสุด 2 แสนผ่อนนานสุด 8 ปี

เช็คเงื่อนไข 7 ข้อ "ออมสิน" ให้ผู้มีรายได้น้อยกู้สูงสุด 2 แสนผ่อนนานสุด 8 ปี

"ธนาคารออมสิน" เผยสินเชื่อตามนโยบายรัฐ "สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ" ให้ผู้ที่มีรายได้น้อยกู้สูงสุด 2 แสนบาท ผ่อนนาน 8 ปี เช็ครายละเอียดการสมัครสินเชื่อ , คุณสมบัติ

"ธนาคารออมสิน" เผยสินเชื่อตามนโยบายรัฐ "สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ" ให้ผู้ที่มีรายได้น้อยให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละ 200,000 บาท ผ่อนนานสุด 8 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เปิดเงื่อนไข สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ธนาคารออมสิน กู้ได้สูงสุด 3 แสนบาท

- เปิดเงื่อนไขสบายๆ "สินเชื่อเคหะ" ธนาคารออมสิน ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน-ผ่อนต่ำ

- วิธีลงทะเบียนครบจบ "สินเชื่ออิ่มใจ" ออมสิน กู้ได้ 1 แสนไม่ต้องมีหลักประกัน

 

รายละเอียด "สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ" "ธนาคารออมสิน"

 

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

 

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

 

การชำระเงินกู้

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
 

 • ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)
 • รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)
 • รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

 

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงิน

 

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

 

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ , คุณสมบัติ

 

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย
 • กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

 

CR : ธนาคารออมสิน