เปิดเงื่อนไขสบายๆ "สินเชื่อเคหะ" ธนาคารออมสิน ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน-ผ่อนต่ำ

เปิดเงื่อนไขสบายๆ "สินเชื่อเคหะ" ธนาคารออมสิน ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน-ผ่อนต่ำ

เปิดเงื่อนไขสบายๆ "สินเชื่อเคหะ" จากธนาคารออมสิน สานฝันคนอยากมีบ้านด้วยเงื่อนไขสบายๆ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน (ดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก) หลังจากนั้น ผ่อนต่ำปีแรกล้านละ 1,500 บาทต่อเดือน

เปิดเงื่อนไขสบายๆ "สินเชื่อเคหะ" จาก ธนาคารออมสิน สานฝันคนอยากมีบ้านด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จบทุกความต้องการเรื่อ​​งบ้านที่เดียวครบ ไม่ว่าจะซื้อ สร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน (ดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก) หลังจากนั้น ผ่อนต่ำปีแรกล้านละ 1,500 บาทต่อเดือน ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- วิธีลงทะเบียนครบจบ "สินเชื่ออิ่มใจ" ออมสิน กู้ได้ 1 แสนไม่ต้องมีหลักประกัน

- "MyMo สินเชื่อออมสิน" กู้ง่ายๆสูงสุด 10,000 บาท รีบจองสิทธิก่อนหมดเขต

 

สำหรับเงื่อนไข "สินเชื่อเคหะ" จากธนาคารออมสิน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธ.ค.2564  

 

คุณสมบัติผู้กู้ 

 

1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน

4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

 

 • กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้
 • กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

 

เปิดเงื่อนไขสบายๆ "สินเชื่อเคหะ" ธนาคารออมสิน ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน-ผ่อนต่ำ

 

หลักประกัน

 

1.ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความ จำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

 

2. สิทธิการเช่าที่ดินและ / หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

3. หลักทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

 

เอกสารประกอบการกู้ยืม 

เอกสารสำหรับผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่

 

1.กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 

2.กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 

3.กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า

 

 • บัญชีรับ - จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

กรณี ซื้อ / ปลูกสร้าง / ต่อเติมซ่อมแซม

 

เปิดเงื่อนไขสบายๆ "สินเชื่อเคหะ" ธนาคารออมสิน ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน-ผ่อนต่ำ

 

CR : ธนาคารออมสิน