แจกเงินอุดหนุน 3,000 บาทนาน 3 เดือน เปิดลงทะเบียนวันนี้ วันสุดท้าย

แจกเงินอุดหนุน 3,000 บาทนาน 3 เดือน เปิดลงทะเบียนวันนี้ วันสุดท้าย

ตรวจสอบด่วน แจกเงินอุดหนุน 3,000 บาทนาน 3 เดือน เปิดลงทะเบียนวันนี้ วันสุดท้าย เช็คที่นี่

ติดตามกรณี แจกเงินอุดหนุน 3,000 บาท นาน 3 เดือน วันนี้เปิดลงทะเบียนวันสุดท้าย รมว.แรงงาน ย้ำเส้นตายปิดลงทะเบียนวันนี้ การเข้าร่วมโครงการช่วย SMEs รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3,000 บาท ต่อหัวลูกจ้างต่อเดือน เปิดลงทะเบียนถึงวันนี้ 20 พ.ย. 2564 ลั่นรัฐบาลไม่นำเงินอุดหนุนไปคิดภาษีเงินได้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยวานนี้ว่า โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ที่ดำเนินการโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กำลังจะสิ้นสุดระยะเวลาลงทะเบียนในวันนี้ วันที่ 20 พ.ย. 64 หลังเปิดให้นายจ้าง สถานประกอบการลงทะเบียนรับสิทธิเป็นระยะเวลา 1 เดือน 

อ่านข่าว : แจกเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท รัฐช่วย 2.7 หมื่นล้าน เปิดทบทวนสิทธิแล้ว

ปรากฎว่า สถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 201,761 ราย หรือร้อยละ 51.12 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 2,873,878 คน หรือร้อยละ 71.25 

แจกเงินอุดหนุน 3,000 บาทนาน 3 เดือน เปิดลงทะเบียนวันนี้ วันสุดท้าย

เตือนอีกครั้ง

 • ระบบจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 20 พ.ย. 64 เวลาเที่ยงคืน
 • เริ่มเปิดให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่ 21 – 27 พ.ย. 64

  สำหรับนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม

ขั้นตอนตรวจสอบ

 • ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Acive ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ต.ค. 64 แต่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วระบบแจ้งว่า "ขาดคุณสมบัติ" หรือมีการเปลี่ยนเจ้าของกิจการ เนื่องจากเจ้าของเดิมเสียชีวิต หรือสาเหตุอื่น ๆ ก่อนวันที่ 16 ต.ค. 64 รวมทั้งกรณีอื่นๆ

กรณีนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ยังมีความกังวลว่าจะมีการคิดภาษีย้อนหลัง จากเงินจำนวนนี้ที่รัฐบาลอุดหนุน กระทรวงแรงงาน มีความตั้งใจจะอุดหนุนเงินช่วยนายจ้างในโครงการฯ นี้ เพื่อเสริมสภาพคล่อง สร้างความแข็งแรงและฟื้นฟูกิจการในธุรกิจ SMEs โดยไม่มีการนำเงินอุดหนุนไปคิดเป็นรายได้ หรือคำนวณเป็นรายจ่ายในการหักภาษีแต่อย่างใด

 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ที่ประสงค์ร่วมโครงการฯ สมัครร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ภายในวันที่ 20 พ.ย. 64 เพื่อรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตนเอง 

เอกสารซึ่งประกอบด้วย

 • หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

  ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

อ้างอิง - ทำเนียบรัฐบาลกระทรวงแรงงาน และ กรมการจัดหางาน