BGRIM ถือหุ้น Huong Hoa Holding 80% ลุยโรงไฟฟ้าพลังงานลมเวียดนาม

BGRIM ถือหุ้น Huong Hoa Holding 80% ลุยโรงไฟฟ้าพลังงานลมเวียดนาม

BGRIM เข้าถือหุ้น Huong Hoa Holding Joint Stock Company 80% มูลค่าเงินลงทุน 230 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2564 บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จำกัด (บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 100) ในฐานะผู้ซื้อ

ได้บรรลุผลสำเร็จตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ของสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ Mr. Nguyen Van Quan ในฐานะผู้ขาย (ซึ่งคู่สัญญาดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ บี.กริม เพาเวอร์ แต่อย่างใด) อย่างครบถ้วน

และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการเข้าถือหุ้นจำนวนร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดใน Huong Hoa Holding Joint Stock Company ภายใต้มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 161,000,000,000 เวียดนามดอง (หรือประมาณ 7 ล้านดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 16 พ.ย. (ราว 230 ล้านบาท))

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. และครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 11 พ.ย.

BGRIM Vietnam

ทั้งนี้ Huong Hoa Holding Joint Stock Company เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในโครงการ Huong Hoa 1 ตั้งอยู่ที่ Huong Tan commune, Huong Hoa district, จังหวัด Quang Tri สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม (Electricity of Vietnam หรือ EVN) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม