ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP-NP หุ้น "การบินไทย"

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP-NP หุ้น "การบินไทย"

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หุ้น "การบินไทย" กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 โดยมีผล 15 และ 16 พ.ย.เป็นต้นไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หลักทรัพย์ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI โดยเครื่องหมาย SP มีผล 15 พ.ย.2564 ขณะที่เครื่องหมาย NP มีผล 16 พ.ย.2564

จากกรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ทั้งนี้ เครื่องหมาย SP หรือ Trading Suspension เป็นเครื่องหมายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับการขึ้นเครื่องหมาย H (Trading Halt) แต่บริษัทยังไม่สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯได้ หรืออาจฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ส่งงบการเงินให้ภายในเวลากำหนด

ส่วนเครื่องหมาย NP หรือ Notice Pending บริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท