"ราชกิจจาฯ" กำหนดอัตราค่าโดยสารรถรับจ้างผ่านแอพฯต่างๆ มีผลทันที

"ราชกิจจาฯ" กำหนดอัตราค่าโดยสารรถรับจ้างผ่านแอพฯต่างๆ มีผลทันที

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ กระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 เป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ค่าบริการ เรียกรถผ่านแอพฯต่างๆ มีผลบังคับใช้ทันที

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ กระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 เป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ค่าบริการ เรียกรถผ่านแอพฯต่างๆ มีผลบังคับใช้ทันที นับตั้งแต่มีการประกาศ 

 

 

 

สำหรับการ กำหนดอัตราค่าโดยสาร ค่าบริการ เรียกรถผ่านแอพฯต่างๆ มีเนื้อหาสำคัญ ดังต่อไปนี้

 

กระทรวงคมนาคมกำหนดให้มีรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอีกประเภทหนึ่ง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) และเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์รับจ้าง ดังนั้น เพื่อให้มีอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ของกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ "รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ " หมายความว่า รถยนต์รับจ้างที่เป็นการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กำหนด ดังนี้

 

(1) รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 40 - 45 บาท ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 6 - 10 บาท

 

(2) รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 45 - 50 บาท ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 7 - 12 บาท

 

(3) รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 100 - 150 บาท ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 12 - 16 บาท

 

กรณีที่ระบบคำนวณอัตราค่โดยสารล่วงหน้าประเมินว่าสภาพการจราจรจะทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้ตามปกติวิสัย การคิดอัตราค่าโดยสารของรถตาม (1) (2) และ (3) ให้คำนวณเพิ่มในอัตรานาทีละ 2 บาท

 

ข้อ 3 ค่าบริการอื่น ให้กำหนดเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตามข้อ 2 ดังนี้

 

(1) กรณีการจ้างผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บเพิ่มในอัตรา 20 บาท

 

(2) ค่าบริการเพิ่มกรณีที่ปริมาณรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สมดุลกับความต้องการ

 

ใช้บริการ ให้เรียกเก็บเพิ่มในอัตราไม่เกินหนึ่งเท่าของค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200 บาท

 

ข้อ 4 การเรียกเก็บค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้เรียกเก็บตามจํานวนเงินซึ่งคํานวณโดยระบบการคิดอัตราค่าโดยสารล่วงหน้า ที่ปรากฏในอุปกรณ์เครื่องสื่อสารเพื่อการรับงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการขนส่งทางบก ให้การรับรอง

 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

"ราชกิจจาฯ" กำหนดอัตราค่าโดยสารรถรับจ้างผ่านแอพฯต่างๆ มีผลทันที

 

"ราชกิจจาฯ" กำหนดอัตราค่าโดยสารรถรับจ้างผ่านแอพฯต่างๆ มีผลทันที