ราชกิจจาฯ ประกาศ รับรองจดทะเบียนจัดตั้ง "พรรคไทยภักดี"

ราชกิจจาฯ ประกาศ รับรองจดทะเบียนจัดตั้ง "พรรคไทยภักดี"

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศรับรองการรับจดจัดตั้ง "พรรคไทยภักดี" โดยมี "นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม" หัวหน้าพรรค ประกาศจุดยืนชัด ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โดยเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยภักดี

มีเนื้อความว่า ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุม ครั้งที่ 77/2564  เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2564 ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคไทยภักดี

 

ตามมาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ 10 /2564  ตั้งแต่วันที่ 24  สิงหาคม 2564 

 

โดยมีรายละเอียด เกี่ยวกับคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคไทยภักดี ดังนี้ 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ รับรองจดทะเบียนจัดตั้ง "พรรคไทยภักดี"

สำหรับ"พรรคไทยภักดี" กำหนด ชื่อย่อภาษาไทย " ทภด"  ชื่อภาษาอังกฤษ "Thaipakdee" ชื่อย่อ "TPD"  โดยมีสํานักงานใหญพรรคตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 10 ถนนนครอินทร์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ รับรองจดทะเบียนจัดตั้ง "พรรคไทยภักดี"

พรรคไทยภักดีใช้ภาพเครื่องหมายของพรรค เป็นรูปหัวใจ ภายในรูปหัวใจ ประกอบด้วย สีแดง หมายถึง ชาติ และหมายความรวมถึง ความนิยมในชาติ สีเหลือง หมายถึง ศาสนา สีน้ําเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

เมื่อนําทั้งสามสีมารวมกันเป็นรูปหัวใจ หมายถึง การรวมใจ เป็นหนึ่งเดียวของคนทั้งชาติที่ยึดมั่นในหลักศาสนา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่น่าสนใจ  พรรคไทยภักดีได้จัดทำคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค 5  ข้อ

1. พรรคไทยภักดี จะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีปณิธานที่มั่นคง ชัดเจนต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. พรรคไทยภักดี จะสืบสานรากเหง้า เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

3. พรรคไทยภักดี จะดําเนินการลดอํานาจ ควบคุม ตรวจสอบ ทุนผูกขาด ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกอาชีพ

4. พรรคไทยภักดี เสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพของทุกชนชั้น ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อสร้างความเท่าเทียมของประชาชน

5. พรรคไทยภักดี สร้างรากฐานความมั่งคั่งของชาติอย่างมั่นคงด้วยแนวทางเศรษฐกิจ ที่พึ่งพาตนเอง

 

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยภักดี จํานวน 6 คน ประกอบด้วย

1. นายวรงค์  เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรค

2. นายวิชัย ล้ำสุทธิ เลขาธิการพรรค

3. นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ เหรัญญิกพรรค

4. นายปฏิยุทธ ทองประจง นายทะเบียนสมาชิกพรรค

5. นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย กรรมการบริหารพรรค

6. นายวสันต์ มีวงษ์ กรรมการบริหารพรรค 

 

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/081/T_0066.PDF