ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคำสั่งศาล เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ "นกแอร์"

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคำสั่งศาล เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ "นกแอร์"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งศาลเห็นชอบข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูของผู้บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งศาลเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนของผู้บริหารบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้

ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ 26/2563 กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ บริษัทสายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และตั้งบริษัทแกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จํากัด นายปริญญา ไววัฒนา นายไต้ ชอง อี นายเกษมสันต์ วีระกุล นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร และนายชวลิต อัตถศาสตร์ เป็นผู้ทําแผน นั้น

 

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้ ตามมาตรา 90/58 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2563 และตั้ง นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร นายไต้ ชอง อี นายปริญญา ไววัฒนา และนายชวลิต อัตถศาสตร์ เป็นผู้บริหารแผน โดยสํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 4235 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เพราะฉะนั้น บรรดาสิทธิและอํานาจหน้าที่ของผู้ทําแผนตกเป็นของผู้บริหารแผนตั้งแต่ผู้บริหารแผน ได้ทราบคําสั่งศาล ตามมาตรา 90/59 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคำสั่งศาล เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ "นกแอร์"