โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 2 ราย

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 2 ราย

โปรดเกล้าฯ ให้ “สรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์” พ้นจากตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา และ “ปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์” พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง

 

ด้วยสํานักงานศาลยุติธรรมได้มีคําสั่งให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากราชการและพ้นจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เนื่องจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติเห็นว่าไม่เหมาะสม และไม่เห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส จํานวน 2 ราย ดังนี้

 

 

1. นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ พ้นจากตําแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

2. นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 1

และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตําแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง 2 ราย พ้นจากตําแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี