เตรียม "เปิดประเทศ" เช็คด่วน กพท.ประกาศสำคัญ เงื่อนไข-เกณฑ์บินเข้าออกไทย

เตรียม "เปิดประเทศ" เช็คด่วน กพท.ประกาศสำคัญ เงื่อนไข-เกณฑ์บินเข้าออกไทย

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศ เปิดเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย ตามแผนเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.2564

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศฉบับที่ 4 เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย ตามแผนเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.2564 นี้ โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังต่อไปนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- 3 หลักเกณฑ์ "เข้าประเทศ" ฉีดวัคซีนไม่ครบทำอย่างไร กลุ่มไหนไม่ต้องกักตัว

 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 17/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

 

1.ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (13) ของข้อ 4 ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดังนี้

 

(13) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล

 

2. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

 

ข้อ 5 บุคคลผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตาม ข้อ 4 จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด 

 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับล่าสุด และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

เตรียม "เปิดประเทศ" เช็คด่วน กพท.ประกาศสำคัญ เงื่อนไข-เกณฑ์บินเข้าออกไทย

 

เตรียม "เปิดประเทศ" เช็คด่วน กพท.ประกาศสำคัญ เงื่อนไข-เกณฑ์บินเข้าออกไทย

 

ข้อแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ที่ได้รับยกเว้นการกักตัว มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป 

 

เตรียม "เปิดประเทศ" เช็คด่วน กพท.ประกาศสำคัญ เงื่อนไข-เกณฑ์บินเข้าออกไทย