"วันออกพรรษา 2564" ร่วมงานบุญอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

"วันออกพรรษา 2564" ร่วมงานบุญอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

"วันออกพรรษา 2564" กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะทำบุญ "ออกพรรษา" ปีนี้ ขอให้ประชาชนร่วมกิจกรรมหรือร่วมงานบุญอย่างปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด-19

"วันออกพรรษา 2564" กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะทำบุญ "ออกพรรษา" ปีนี้ ขอให้ประชาชนร่วมกิจกรรมหรือร่วมงานบุญอย่างปลอดภัย คุมเข้มระยะห่าง ลดความแออัด เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 

อ่านข่าว : "วันออกพรรษา" 2564 เปิดประวัติ พร้อมเช็ควันหยุดประจำภาคกลาง

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงอาจเลี่ยงด้วยการอยู่บ้านทำบุญ ฟังเทศน์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผ่านช่องทางออนไลน์แทน พร้อมขอความร่วมมือวัดปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ยกระดับความปลอดภัย ทั้ง 3 ด้าน ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

 

ด้านที่ 1 COVID Free Environment สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ควบคุมการเข้า–ออก มีจุดคัดกรอง และจุดบริการล้างมือ มีหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ใช้เวลาจัดงานให้สั้นที่สุด

 

ด้านที่ 2 COVID Free Personnel ผู้จัดงานหรือเจ้าภาพ ผู้ประกอบพิธี หรือผู้นำพิธี และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  

 

ด้านที่ 3 COVID Free Customer ให้ผู้เข้าร่วมงานไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่จัดงานสำหรับสถานที่ปิด และร้อยละ 75 สำหรับสถานที่เปิด

 

ข้อมูลจาก : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข