บัญชีกลางอนุมัติเอกชนขอคืนเงินหลักประกัน

บัญชีกลางอนุมัติเอกชนขอคืนเงินหลักประกัน

บัญชีกลางแก้ไขแบบสัญญาในส่วนการคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบการสามารถนำหลักประกันไปบริหารเงินทุนได้คล่องตัวมากขึ้น

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้แก้ไขแบบสัญญา จำนวน 5 แบบสัญญา ในส่วนของการคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าเฉพาะสัญญาที่ได้กำหนดการจ่ายเงินค่าพัสดุเป็นรายงวด ให้ผู้ประกอบการสามารถขอคืนหลักประกันสัญญา ในบางส่วนที่หน่วยงานได้หักเงินไว้แล้วไปบริหารสภาพคล่องในสถานการณ์ปัจจุบันได้

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้การวางหลักการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทำมิได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า มีความจำเป็นต้องจ่าย และให้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทำสัญญาและข้อตกลง

โดยผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทย หนังสือประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ มาค้ำประกันเงินที่ได้รับไปล่วงหน้าซึ่งหน่วยงานของรัฐจะคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา

เมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จ่ายไปล่วงหน้าครบถ้วนแล้ว ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถขอคืนหลักประกันดังกล่าวในส่วนที่หน่วยงานของรัฐได้หักไว้แล้วไปใช้เป็นเงินทุนในระหว่างนั้นได้

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการที่คู่สัญญาสามารถนำหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าในส่วนที่หน่วยงานของรัฐได้หักไว้แล้ว ไปใช้เป็นเงินทุนในการบริหารสภาพคล่องภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงได้แก้ไขแบบสัญญา ในส่วนที่เกี่ยวกับการคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า จำนวน 5 แบบสัญญา ได้แก่ 1. แบบสัญญาซื้อขาย 2. แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 3. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 4. แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัท ที่ปรึกษา และ 5. แบบสัญญาจ้างทำของ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ทั้งนี้ การคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าดังกล่าว ให้ใช้เฉพาะกรณีที่สัญญาได้กำหนดการจ่ายเงินค่าพัสดุเป็นรายงวดเท่านั้น