“พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เสด็จไปทรงหล่อพระเกศ พิธีพุทธาภิเษกพระสุนทรีวาณีจำลอง วัดสุทัศนฯ

“พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เสด็จไปทรงหล่อพระเกศ พิธีพุทธาภิเษกพระสุนทรีวาณีจำลอง วัดสุทัศนฯ

“พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เสด็จไปทรงหล่อพระเกศและพิธีพุทธาภิเษกพระสุนทรีวาณีจำลอง ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

“พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เสด็จไปทรงหล่อพระเกศ พิธีพุทธาภิเษกพระสุนทรีวาณีจำลอง วัดสุทัศนฯ

วันนี้ (7ต.ค.64) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุทาภรณ์ เสด็จไปทรงหล่อพระเกศ และพิธีพุทธาภิเษกพระสุนทรีวาณีจำลอง เพื่อสมทบทุนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

“พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เสด็จไปทรงหล่อพระเกศ พิธีพุทธาภิเษกพระสุนทรีวาณีจำลอง วัดสุทัศนฯ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว) ทรงเป็น สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และทรงเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม 

“พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เสด็จไปทรงหล่อพระเกศ พิธีพุทธาภิเษกพระสุนทรีวาณีจำลอง วัดสุทัศนฯ

“พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เสด็จไปทรงหล่อพระเกศ พิธีพุทธาภิเษกพระสุนทรีวาณีจำลอง วัดสุทัศนฯ “พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เสด็จไปทรงหล่อพระเกศ พิธีพุทธาภิเษกพระสุนทรีวาณีจำลอง วัดสุทัศนฯ

“พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เสด็จไปทรงหล่อพระเกศ พิธีพุทธาภิเษกพระสุนทรีวาณีจำลอง วัดสุทัศนฯ “พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เสด็จไปทรงหล่อพระเกศ พิธีพุทธาภิเษกพระสุนทรีวาณีจำลอง วัดสุทัศนฯ