"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี

“ในหลวง ราชินี” โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดพัฒนาราม (วัดดอนไข่เต่า) จ.สุพรรณบุรี

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี

วันนี้ (4 ต.ค.64) เวลา 07.30 น.พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ณ ห้องประชุมวัดพิพัฒนาราม(วัดดอนไข่เต่า) อำเภอบางปลาม้า

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดพิพัฒนาราม (วัดดอนไข่เต่า) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล 997 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และอ่อนตัวเป็นพายุดีเปรสชั่นแผ่ปกคลุมภาคกลาง ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดเขตติดต่อและอำเภอต่างๆ ประกอบกับมีแม่น้ำสุพรรณบุรี(ท่าจีน)ไหลผ่านพื้นที่ และเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำหลาก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ต่างๆ 

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี

จากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยดังกล่าวทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน วัด โรงเรียน ได้รับความเสียหายและผลกระทบ ใน 10 อำเภอ 91 ตำบล 722 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือนร้อนและผลกระทบ 22,481 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์โดยรวม ในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้ว เหลือในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่รับน้ำ ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังอยู่ "ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี

"ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี "ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี "ร.10 ราชินี" พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี