“ในหลวง” มี พระราชสาส์น อำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งชาติสาธารณรัฐเกาหลี

“ในหลวง” มี พระราชสาส์น อำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งชาติสาธารณรัฐเกาหลี

“ในหลวง” มีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งชาติสาธารณรัฐเกาหลี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ความว่า 

ฯพณฯ นายมุน แช-อิน

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

กรุงโซล

ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานและความร่วมมือที่ใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ได้เจริญงอกงาม มาอย่างราบรื่น ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะยังคงเจริญรุดหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว