ปีติ ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง ราชินี เนื่องในวันมหิดล

ปีติ ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง ราชินี เนื่องในวันมหิดล

ประชาชน จับจองที่นั่งเพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง ราชินี ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ปีติ ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง ราชินี เนื่องในวันมหิดล

วันนี้ (24 ก.ย.64) ที่โรงพยาบาลศิริราช ประชาชนต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง เดินทางมาเพื่อเฝ้าฯ รอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

ปีติ ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง ราชินี เนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันมหิดล และวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” เพื่อน้อมราลึกถึงพระเกียรติคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่ง สมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงดาเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล กองทัพเรือ การประมง การสังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตาม มาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

ปีติ ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง ราชินี เนื่องในวันมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน “วันมหิดล” เป็นประจำทุกปีโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานจัดงานหารายได้มาโดยตลอด เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ต่างพร้อมใจร่วมราลึกถึงพระเกียรติคุณ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก การจัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อหารายได้ช่วย ผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ปีติ ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง ราชินี เนื่องในวันมหิดล

ปีติ ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง ราชินี เนื่องในวันมหิดล

รวมทั้งวันมหิดลปีนี้ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรียส์มเด็จพระบรมราชชนกงานปาฐกถา เทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Virtual Meeting นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศล ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช ได้ท่ี ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โทร. 0 2419 7658-60 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ