เยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 อัพเดทกรณียังไม่ได้เงิน เช็คสถานะ-ทบทวนสิทธิ์

เยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 อัพเดทกรณียังไม่ได้เงิน เช็คสถานะ-ทบทวนสิทธิ์

แจ้งข่าวความคืบหน้า เยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 อัพเดทกรณียังไม่ได้เงิน เช็คสถานะ-ทบทวนสิทธิ์ www.sso.go.th

ความสนใจของประชาชนผู้ใช้แรงงาน ตรวจสอบความคืบหน้า เยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 อัพเดทกรณียังไม่ได้เงิน เช็คสถานะ-ทบทวนสิทธิ์ www.sso.go.th เช็คความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่นี่

ติดตามกรณี เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 การแจกเงิน "ประกันสังคม" หรือเงินเยียวยา 5,000 บาท แก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th  สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 (ม.40) 

ตามที่ กระทรวงแรงงงาน ประกาศจ่ายเงินเยียวยา ประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ไปแล้ว บางรายจะได้รับเงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท หรือรับทีเดียว 10,000 บาท ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฎว่า เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 แล้วผู้ประกันตนบางรายยังไม่ได้เงิน

 

เช็คสถานะเงินเยียวยา ผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีเงินเยียวยาของผู้ประกันตนตามมาตรา 40

1. ผู้ประกันตนใน 10 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และผู้ประกันตนใน 3 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
- ต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตน (A) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
- ผู้ประกันตนรอชำระเงิน สถานะ (W) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ให้ชำระเงินสมทบภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่สมัครใหม่และชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่สมัครใหม่และชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 – 24 สิงหาคม 2564 พื้นที่ 3 จังหวัด

3. ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่มีสถานะ A วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด

จึงจะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรณีที่ผู้ประกันตนมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ แนะนำให้ยื่นทบทวนสิทธิภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 
 

 

การยื่นทบทวนสิทธิ์ เงินเยียวยา ผู้ประกันตนตามมาตรา 40

หากสมัครตามหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับสิทธิ ขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 40

1. ต้องยื่นคำขอทบทวนสิทธิโครงการฯโดยกรอกข้อมูลตามแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยสามารถขอแบบฟอร์มการยื่นขอทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยาได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่รับผิดชอบ หรือ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่สะดวก ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

สามารถดาวน์โหลด แบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้ทาง www.sso.go.th

2. ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่รับผิดชอบ หรือ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่สะดวก ยกเว้นสำนักงานใหญ่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีส่งแบบคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ทำการรับฝากซึ่งปรากฎในหลักฐานทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นคำขอ

เอกสารที่ใช้แนบประกอบในการพิจารณา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเสร็จรับเงิน

เยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 อัพเดทกรณียังไม่ได้เงิน เช็คสถานะ-ทบทวนสิทธิ์