“ในหลวง” มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐอาร์เมเนีย

“ในหลวง” มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐอาร์เมเนีย

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐอาร์เมเนีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2564 ความว่า 

ฯพณฯ นายอาร์เมน ซาร์คิสเซียน

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย

 กรุงเยเรวาน

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนีย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว